Model educatiu

Aquest model és el que ens diferencia de altres entitats de lleure, és compartit per tots els caus de Minyons Escoltes i Guies i és l’eina guia per educar infants. El model educatiu escolta té dues grans branques:

  • La Proposta ideològica, el conjunt de valors que desitgem per les persones i que són bons tant individualment com col·lectivament. Està definida en les 3 opcions i la nostra llei escolta
  • La Proposta metodològica és el com posem en pràctica la ideologia escolta, apareix com a conseqüència dels punts anteriors. El mètode de treball es basa en 3 punts: l’educació per l’acció, fer projectes en grup seguint la Pedagogia del Projecte (PDP) i aplicar els 5 dinamismes en els projectes i/o tasques que duem (“el Mètode”).

LA PROPOSTA IDEOLÒGICA O IDEOLOGIA DEL MOVIMENT

  • LA LLEI ESCOLTA

La llei escolta sintetitza els valors que vols transmetre en aproximadament 10 frases. Pots treballar la llei amb l’activitat que vulguis, són premises morals (podriem dir són els 10 manament de l’escoltisme). No obstant la llei escolta varia en funció de l’entitat del lleure, les presents al esquema són les de Minyons Escoltes i Guies. Diferents també de les originals de Baden Powell en els inicis de l’escoltisme

  • LES 3 OPCIONS: TRANSCENDÈNCIA – PAÍS – EDUCACIÓ

Les opcions és una concreció de la llei escolta en 3 grans blocs, el país, la transcendència i la educació o persona. Difícilment un nen/a castors i llúdrigues (6-8 anys) et pot dir les 3 opcions, o si més no, entendre-les mitjanament. Com passa amb totes les parts del mètode la seva aplicació al cau és molt pràctica i difícil de definir pels nens, no en seran “conscients”. En branques més grans es pot debatre més i millor.

L’opció país: basat en conèixer, respectar i implicar-se en l’entorn, implicació social i acció al territori on vivim. A branques petites sol fer-se de forma transversal, molt lligat a descobertes de l’entorn, el reciclatge, etc…

L’opció Transcendència o educació per a l’Espiritualitat: promoure el progrés i creixement personal de la canalla i el compromís comunitari, respecte a les conviccions diverses. Creem bons moments i llocs per conèixer, comunicar i reflexionar. (activitats de Raid, debats, espais de reflexió, etc.)

L’opció Educació o Persona: l’educació de la persona és basa en augmentar l’autonomia personal del nen o nena, la responsabilitat, l’organització i autogestió del material seu i del grup.

 

EL MÈTODE ESCOLTA

L’essencia d’utilitzar el mètode escolta és posar en pràctica la “teoria”, mitjançant L’ACCIÓ: eduquem fent, jugant, de forma activa! La Pedagogia del Projecte i l’aplicació dels Dinamismes.

  • LA PEDAGOGIA DEL PROJECTE (PDP)

La PdP és simplement “la manera com fem les coses” quan es decideix una sortida, els projectes de la branca, etc, Consta sempre de les mateixes fases: Proposta (pluja d’idees), elecció, planificació, realització i revisió. També podem afegir un primer pas, la descoberta (visitar una entitat, informar-se…), té més sentit en branques grans a vegades és una fase necessària per fer una bona pluja d’idees i propostes realistes. La millor manera per conèixer la PdP és aplicar-la, sent els nens els protagonistes de les decisions, així podem potenciar el compromís, progrés personal, la fraternitat universal i la resta de dinamismes!

 

ELS 5 DINAMISMES, DONEN QUALITAT A LA FEINA FETA!

Alguns poden ser difícils d’explicar. S’intenten aplicar en totes les activitats que es duen a terme i és el que dóna qualitat a les nostres activitats.

El petit grup: Treballar amb grups reduïts ens permet que cada noi i noia se senti acollit i valorat, pugui dir la seva i aprengui a responsabilitzar-se de la tasca conjunta. És més fàcil el diàleg, la confrontació d’opinions i el treball en equip porten a l’adquisició d’actituds de col·laboració, respecte, tolerància, valoració de la diversitat i comprensió. A una empresa va de conya!! Apareixen noves idees, innovació

El compromís: Fer explícit el compromís personal davant dels companys/es implica l’acceptació i integració plena al grup i l’assumpció personal dels valors de la llei escolta i guia. (AIXÒ ÉS LA PROMESA). Assumir un compromís davant del grup auto educa la persona. Des de la seva entrada al grup, el noi o noia assumeix responsabilitats pròpies de la seva edat i d’acord amb les seves capacitats

El joc institucional: Potenciem la maduresa, la participació activa a través del propi protagonisme i el repartiment de funcions, responsabilitats i àmbits de decisió dins del grup. Va molt lligat al treball en equip, no estem sols per tant es necessita unes “normes de convivència” per exemple, com ordenar-se la motxilla, plegar el sac, consensuar una decisió (tenim 20e per comprar fato per una festa, que pillem i que no).Treballem aquests aspectes mitjançant la participació democràtica, que és un dels principis bàsics de la pedagogia escolta i guia.

La fraternitat universal: Obrir-se als altres, solidaritat, vivim en societat. A partir de la descoberta de l’entorn més immediat, els nois i les noies arriben progressivament a conèixer, valorar i comprometre’s amb realitats d’abast més ampli.
L’educador/a vetlla perquè aquests elements – descoberta, compromís i servei- siguin els dinamitzadors del projecte de grup.

El progrés personal: El nen o adult es sent bé dins dels grup, proposa més idees, es fa càrrec de tasques i guanya INICIATIVA. Cada nova responsabilitat i cada nova situació generen noves necessitats d’aprenentatge i dinamitzen el progrés.