Organització interna

Cada branca té el seu equip de caps, el número de caps ve condicionat pel nombre d’infants a la branca i la disponibilitat dels caps. A cada branca es procura fer equips potents i equilibrats.

Algunes funcions dels caps són: Seguiment dels nens de la branca, crear i mantenir un bon ambient de treball, aplicar la metodologia escolta, organitzar activitats durant el curs, mantenir una bona relació amb les famílies, mediar en conflictes de l’agrupament o la branca, aprendre i crèixer com a persones, etc.

Tots els caps es reuneixen aproximadament un cop al més en el Consell d’Agrupament, on es decideix de forma consensuada temes que afecten al cau i es transmet la informació de les TACA, TAPE, TASA (reunions a nivell de demarcació). El consell és convocat per l’Equip d’Agrupament (EA) aquest equip està format per:

Caps d’agrupament: Actualment Maria Salvadó (Cap de Castors i Llúdrigues). Ella és la portaveu de l’agrupament, va a reunions de demarcació i mantené la cohesió entre l’equip de caps. Participa a la TACA (Taula de Caps d’agrupament)

Responsable Pedagògic (RP): Actualment Alba Pascual, treballa recursos pedagògics amb les branques, coneix les normatives en el lleure, dossiers de campaments, raids (consultor), revisa els treballs de monitor i director de lleure, fomenta les formacions i revisa els dossiers de campaments. Participa a la TAPE (Taula Pedagògica).

Secretaria: Actualment és la Gemma Òdena (cap de Pioners i Caravel·les). Funcions: Gestionar les inscripcions de la canalla, afiliar caps, prendre acta als consells, solventar dubtes d’inscripcions a formacions, treballar en equip amb la resta de càrrecs d’EA i participar a la TASA (taula de secretaris i administradors).

Tresorer: Actualment és el Ferran Mestrich (cap de Pioners i Caravel·les). Funcions: Gestionar els diners de l’agrupament: important en sortides, campaments, sopars, etc. Coordinació amb les despeses de branques, ús del comptacau i fomentar el bon ús a branques, control i gestió de subvencions. Participar a TASA (taula de secretaris i administradors).

Dins l’agrupament i sense tenir cap càrrec. també, és freqüent que hi hagi persones de referència en àmbits concrets.

Comi Bob: És un grup de caps que es dediquen al manteniment de l’Agrupament. Fora de l’horari de Cau, el Ferran Lozano, Eric Salguero i Josep Mª Sans fan de manetes al nostre local.

Comi Coixí: Comissió creada per a la gestió dels agrupaments que venen a dormir al nostre local.

 

Formacions de demarcació:

  • FOCA (Formació de Caps), per treure’s el carnet de monitor/a de lleure, té una durada de 310 hores [150 teòriques i 160 pràctiques]. Titol avalat per la Generalitat
  • Formacions a nivell català:
  • FORMIGA: per treure’s el carnet de Director de Lleure (320 hores, de les quals 200 són teòriques) es sol fer després de foca.
  • Monogràfics: formacions de 40h sobre un tema, per ex: orientació i astronomia, educació emocional, lideratge, etc. se’n poden fer tants com es vulgui.

ORGANITZACIÓ DEL MOVIMENT ESCOLTA A CATALUNYA

L’escoltisme a Catalunya està actualment agrupat en 3 grans entitats d’educació en el lleure:

  • Minyons Escoltes i Guies, la més antiga, encara que es coneix amb aquest nom a partir de 1977, ja existia anteriorment (nois per una banda i noies per una altra). Minyons o M.E.G. aglutina la majoria de caus, és l’entitat més gran amb 149 agrupaments i uns 15.000 membres. Cal-Met hi forma part.
  • Acció Escolta, neix el 2002. Té 12 agrupaments i aproximadament 1000 persones
  • Escoltes Catalans,  neix al 1974 al marxar de Minyons uns quants agrupaments i constituir una associació paral·lela. Actualment té 42 agrupaments i 4000 membres.

Les 3 entitats juntes formen la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

Tornant al nostre cau, els agrupaments s’organitzen en demarcacions, l’agrupament de L’Espluga de Francolí es troba a la demarcació de Tarragona.

 

 

Nom i seu de la resta de demarcacions:

– Alt Ter: amb seu a Vic.
– Baix Llobregat / Garraf / Alt Penedès: Sant Feliu de Llobregat.
– Barcelonès: amb seu a Barcelona. Està subdividida en 4 sectors.
– Catalunya Central: seu a Manresa.
– Girona: amb seu a Girona.
– Nord-Occidental: seu a Tàrrega i subseu a Lleida.
– Tarragona: amb seu a Tarragona.
– Vallès/Maresme: seu a Granollers